Στην απόφασή της η ΓΑΔΑ αναφέρει ότι κατέληξε στον περιορισμό «Επειδή πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή πραγματοποίησής της, τις ειδικότερες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του οδικού περιβάλλοντος και τη σημασία της οδού ή των οδών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από τη συνάθροιση στην εν γένει κυκλοφορία, καθώς και τη μη παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά ιδρύματα, τη λειτουργία υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων και τον εφοδιασμό της αγοράς με είδη ζωτικής σημασίας, και γενικά ο βαθμός διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής».

Η αστυνομία είχε περιορίσει τους διαδηλωτές στο πεζοδρόμιο, ενώ γινόταν προσπάθεια η πορεία να γίνει κανονικά. Η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη.

Η απόπειρα των διαδηλωτών να γίνει η πορεία κανονικά αντιμετωπίζεται με ρίψη χημικών, ενώ ακολουθεί και αύρα.

Ήδη αναφέρονται τραυματισμοί διαδηλωτών. Δύο φοιτητές οδηγούνται σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο.