Στο εκτενές της κείμενο με τις παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου, η ΕΕΔΑ επικεντρώνεται σε δύο ζητήματα, στην υποχρεωτικότητα στην συνεπιμέλεια, αλλά και τον αποκλεισμό ενός γονέα μόνο αν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για βία:

«Ανησυχία εκφράζεται ως προς την υποχρεωτική συνάσκηση της γονικής μέριμνας στην πράξη, μετά τη λύση του γάμου ή της συμβίωσης σε ένα ήδη συγκρουσιακό περιβάλλον, καθώς αν μπορούσε αυτή να επιτευχθεί, θα είχε επιτευχθεί ήδη συναινετικά χωρίς την ανάγκη καταφυγής σε διαδικασίες αντιδικίας» σημειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ ως προς το δεύτερο σημείο τονίζεται:

«Ο νομοθέτης αξιώνει την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Επιπλέον της αντίθεσης της εν λόγω διάταξης με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το Ν3500/2006 και τη διάταξη του άρθρου 1537 ΑΚ (έκπτωση από το δικαίωμα της γονικής μέριμνας με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης), η παρούσα νομοθετική ρύθμιση χρήζει βελτίωσης προς το “συμφέρον του τέκνου”».

Ως προς το γενικότερο πλαίσιο, «η ΕΕΔΑ καλωσορίζει το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο, 40 περίπου έτη από
την τελευταία μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, επιχειρεί να ρυθμίσει τις σχέσεις γονέων-τέκνων μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων/συμβίων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου/συμβίωσης. Σκοπός του ΣχΝ είναι η ενίσχυση της ενεργούς παρουσίας και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού, ώστε να μην μεταβάλλονται ο ρόλος και η σχέση τους με το παιδί, όπως διευκρινίζεται στη σχετική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης».

Στη συνέχεια όμως επισημαίνει ότι «ταυτόχρονα, η ΕΕΔΑ, επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες ανησυχίες τόσο των Μελών της όσο και των ενδιαφερόμενων φορέων των νομικών επαγγελματιών, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι εντοπίζουν πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου και τον κίνδυνο που ελλοχεύει να μην ικανοποιηθεί εν τέλει το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή της Πολιτείας στις επιμέρους επίμαχες διατάξεις του ΣχΝ».

Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική «τη νομοθετική πρόβλεψη της παρακολούθησης, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, της εφαρμογής των αποφάσεων ανάθεσης επιμέλειας και του ελέγχου των αποτελεσμάτων τους, όπως επίσης και της αναθεώρησης των αποφάσεων, όποτε προκύπτει ανάγκη». Ενώ επίσης, «αναγνωρίζοντας το ευρύ πλέον φάσμα οικογενειακών μοντέλων, μεπισημαίνει την ανάγκη διεύρυνσης του στενού ορισμού της οικογένειας με τη συμπερίληψη των βιοτικών σχέσεων των ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειών και της αναθεώρησης της έννοιας του γάμου και των προσώπων που συμβάλλονται σε αυτόν με την παράλληλη λήψη των κατάλληλων εφαρμοστικών μέτρων σε ευθυγράμμιση και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025, ώστε τα παιδιά που διαβιούν στις οικογένειες «ουράνιο τόξο» να απολαμβάνουν του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της οικογενειακής τους ζωής.»

Oλόκληρο το κείμενο με παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί των άρθρων: