Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις και ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) η από 16.9.2021 υπουργική απόφαση με την οποία συνιστάται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών (ΓΕΜΗΣΟΕ). Πρόκειται για την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών και το Σωματείο Εργαζομένων ACS- Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο προβλέπεται ότι στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα συσταθεί Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών, στο οποίο θα εγγράφονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα μέλη τους και άλλα προσωπικά τους στοιχεία.

Αν οι εργαζόμενοι ή συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν εγγραφούν στο μητρώο ή δεν επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους όταν επέρχονται μεταβολές, θα επιβάλλονται κυρώσεις, όπως η αναστολή διαφόρων δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (πχ. της προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών από απόλυση, η χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, κά).

Οι Οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη με τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την συνδικαλιστική ελευθερία και αυτονομία, έναντι κάθε προσβολής, όπως κατοχυρώνει και το δικαίωμα της απεργίας, ενώ παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Ακόμα, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το άρθρο 12 του Συντάγματος το οποίο αναφέρεται στα δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, όπως και το άρθρο 43 του Συντάγματος, καθώς για παρόμοια μείζονος σημασίας ζητήματα απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους στο ΣτΕ, παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος απαγορεύει την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο, όταν αυτό δεν κρίνεται απόλυτα αναγκαίο.