Στις 28 Μαίου 2021 αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» σε παλαιότερη απόφαση της επιτροπής. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών και υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την επιτροπή.

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργού Ανάπτυξης αποφάσισε κατά της εταιρείας για ενδεχόμενη παράβαση άρθρων και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον. Η Επιτροπή διαπίστωσε κατά πλειοψηφία τη μη συμμόρφωση της εταιρείας «Άργος» με τις υποχρεώσεις των όρων της απόφασης και θα συνεδριάσει εκ νέου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») θα συνεδριάσει στις 28 Μαΐου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του Ν. 3959/2011, τη συμμόρφωση της εταιρείας «’Αργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (εφεξής και «’Αργος») με τον όρο ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ.687/2019 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα από 28.07.2020 και εντεύθεν.

Ειδικότερα, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), με την υπ’ αριθ. 687/2019 απόφαση της, στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργού Ανάπτυξης αποφάσισε κατά της εταιρίας ‘Αργος για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας, διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της ‘Αργος στην αγορά διανομής εντύπου Τύπου.

Σε συνέχεια, με την υπ’ αριθμ 720/2020 απόφαση της, η ΕΑ διαπίστωσε κατά πλειοψηφία την μη συμμόρφωση της εταιρείας ‘Αργος με τις υποχρεώσεις των όρων ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασης ΕΑ.

Κατά την εισήγηση, επί του νέου ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας ‘Αργος, με τον όρο ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον οποίο η ΑΡΓΟΣ κλήθηκε να διανέμει τον έντυπο Τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την (τότε) ισχύουσα εμπορική πολιτική της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και του συνόλου των εκδοτικών επιχειρήσεων διαπιστώνονται τα κατωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 28.07.2020 και εντεύθεν :

  1. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση της ΑΡΓΟΣ, από τα συνολικά συλλεχθέντα στοιχεία και την έρευνα, ως προς την υποχρέωση της διανομής των εντύπων όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων και ιδίως όσων εκδοτικών επιχειρήσεων δεν έχουν αποδεχθεί την νέα εμπορική πολιτική.
  2. Διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση της ΑΡΓΟΣ προς τον όρο ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασης της ΕΑ για την εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής κατά τη διανομή του έντυπου Τύπου οκτώ (8) εκδοτικών επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή η επιτυχής έκβαση των κατά το σημείο ΙΙ.2 του διατακτικού της απόφασης διαπραγματεύσεων μεταξύ των τελευταίων και της ΑΡΓΟΣ, ως εξής:

(α) για την  επιχείρηση BLACK AND WHITE ΑΕ από 28.07.2020 έως την 31.10.2020 η οποία αφορά στη μη τήρηση ουσιώδους όρου της ισχύουσας σύμβασης, ενώ η περίοδος από 01.11.2020 κι εντεύθεν, ήτοι ως την κοινοποίηση της παρούσας εισήγησης τουλάχιστον, αφορά στη μονομερή εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής

(β) για τις επιχειρήσεις DOCUMENTO MEDIA ΙΚΕ, ΑΥΓΗ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕ, ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ, ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕΤ και τον Όμιλο ΕΣΤΙΑ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2020 έως την κοινοποίηση της παρούσας τουλάχιστον και αφορά στη μονομερή εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής

(γ) για την επιχείρηση SABD ΑΕ από την 01.11.2020 έως τις 04.01.2021. και αφορά στη μονομερή εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής

  1. Προτείνεται να επιβληθεί σε βάρος της ΑΡΓΟΣ το επαπειλούμενο πρόστιμο σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.4 της υπ’ αριθμ. 687/2019 απόφασης της ΕΑ για την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση.
  2. Προτείνεται στην ΕΑ να απειλήσει την ΑΡΓΟΣ με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Μια ακόμα υπόθεση εκκρεμεί σε βάρος της εταιρείας του εφοπλιστή

Υπενθυμίζουμε πως η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει γνωστοποιήσει πως θα συνεδριάσει στις 12 Απριλίου, για να αποφανθεί επί επεισοδίου που έλαβε χώρα στις 8 Μαΐου του 2020 στις εγκαταστάσεις της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, όταν κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης βρέθηκε εκεί για να διεξάγει αιφνιδιαστικό έλεγχο στην αγορά διανομής έντυπου τύπου και παρεμποδίστηκε. Πρόκειται για υπόθεση που εκκρεμεί σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής είχε προτείνει την διαπίστωση παράβασης και την επιβολή προστίμου, σημειώνοντας πως αφορούσε μόνο τη συμπεριφορά που επέδειξαν τα εμπλεκόμενα μέρη την συγκεκριμένη ημέρα, σπεύδοντας μάλιστα να ξεκαθαρίσει πως «σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργείται για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά διανομής έντυπου τύπου».

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Άλτερ Έγκο του Μαρινάκη για «παρεμπόδιση ελέγχου» για τη διανομή Τύπου